Svarīga tēma

Kā pareizi izmērīt asinsspiedienu?
Lasīt tālāk...
Next Events

Only for Distributors

Asinsspiediena mērīšana

Ar kadiem nosacijumiem es varu iegut pec iespejas precizakus rezultatus?
Merišanas nosacijumi:
 • Meriet Jusu asinsspiedienu salidzinamajas dzives situacijas – kad Jus esat atslabinats un mierigs, viena un tai paša dienas laika, piemeram, katru vakaru stundu pec vakarinam.
 • Veiciet asinsspiediena merišanu, sežot klusaja atmosfera.
 • Tieši pirms merišanas ir labak izvairities no ešanas, smekešanas un jebkada veida piepulem.
 • Atpušaties dažu minušu laika pirms merišanas.

Sagatavošanas merišanai:
 • Parliecinieties, ka Jusu rokas vai plaukstas locitavas apkartmers ir piemerots tam, kurš ir noradits uz aproces.
 • Pielagojiet aproci, ka ir aprakstits lietošanas rokasgramata.
 • Uzlieciet aproci un nostipriniet to cieši, bet ne parak cieši, lai butu neerti.
 • Augšdelma tipa meritaju gadijuma, esiet uzmanigs, lai neierobežotu asins plusmu, parak cieši uzrotot piedurknes. Planas drebes uz rokam neietekme precizitati.
 • Savienojiet aproci ar galveno iekartu, iesledziet ierici un pieputiet aproci spiediena palielinašanai, saskana ar instrukcijam lietošanas rokasgramata.
 • Plaukstas pamata tipa meritaju gadijuma, parliecinieties, ka aproce atrodas sirds limeni! 10 cm atškiriba augstuma radis merijuma 8 mmHg kludu!

Merišanas laika:
 • Izvairieties no jebkadam kustibam.
 • Nesasprindziniet muskulus roka, uz kuras tiek veikts merijums.
 • Elpojiet normali un nerunajiet.
 • Ja Jus velaties veikt vairakus merijumus pec kartas, Jums ir japagaida vismaz 15 sekundes starp diviem merijumiem.Cik bieži un kad man ir jamera mans asinsspiediens ar digitalo Microlife asinsspiediena meritaju?
 • Jo biežak Jus merat savu asinsspiedienu, jo labak! Bet ta ka asinsspiediens ir loti mainigs kermena parametrs, apzinajaties, ka rezultati ne vienmer ir vienadi. Lai salidzinatu Jusu asinsspiediena limeni pa dienam, Jums ir javeic merijumi katru dienu salidzinamajas dzives situacijas. Meriet, piemeram, stundu pec pusdienam. Parliecinieties, ka esat atslabinats, un Jus nesatrauc apkarteja atmosfera.Ko nozime dažadi zinojumi uz ekrana: «Err1», «Err3», utt.?
 • Microlife asinsspiediena meritaji ir veidoti ta, lai precizi noteiktu asinsspiediena limeni un paraditu rezultatu tikai tad, ja tas noteikti nav kludains. Ja merijuma laika tiek noteikta kluda, ierice nosaka kludas iemeslu un parada attiecigu kludas numuru. Lietošanas rokasgramata katrs kludas kods ir izskaidrots.Man ir elektrokardiostimulators – vai es drikstu izmantot Microlife meritaju, lai izmeritu manu asinsspiedienu?
 • Elektrokardiostimulatori stabilize pacientu pulsu, un tapec sirds sukne asins ar atbilstošo sistolisko un diastolisko spiedienu. Ja pulsu nodrošina vai atbalsta elektrokardiostimulatori, asinsspiediena meritaji var izmerit asinsspiedienu uzticami (noraditajas precizitates robežas).
 • Tada veida pacienti ar elektrokardiostimulatoriem var izmantot asinsspiediena meritajus. Arstam tomer ir jakontrole elektrokardiostimulatora precizitati, nevis ta ir janosaka pec pulsa radijumiem uz asinsspiediena merišanas aparata. (sk. attiecigu informaciju instrukcija). Ja lietotajam ir kadi jautajumi vai bažas attieciba uz asinsspiediena meritajiem, it ipaši kas attiecas uz elektrokardiostimulatoriem, vinam/vinai vienmer ir jakonsultejas ar arstu.Kura puse vispar ir jamera asinsspiediens, kreisaja vai labaja?
 • Šeit ir jaatdala augšdelma ierices un plaukstas pamata tipa ierices.
 • Augšdelma tipa ierices gadijuma, ir ieteicams sakuma noskaidrot, uz kuras rokas Jums ir augstaki asinsspiediena merišanas rezultati. Tad Jums ir japarbauda Jusu asinsspiediens uz tas rokas, uz kuras parada lielakus lielumus.
 • Plaukstas pamata tipa ierices ir izveidotas merijumu veikšanai tikai uz kreisas rokas.Manas rokas apkartmers ir lielaks par noteikto. Kas man ir jadara?
 • Ja Jus izmantojat Microlife augšdelma meritaja modeli, standarta aproce ir piemerota apkartmeram starp 22-32 cm. Ja Jusu augšdelma apkartmers ir lielaks par 32 cm, Jums ir nepieciešama Microlige L-izmera aproce (apkartmeriem starp 32 – 42 cm). Ja Jusu augšdelma apkartmers iz mazaks par 22 cm, Jums ir nepieciešama Microlife S-izmera aproce (apkartmeriem starp 17-22 cm).
 • Plaukstas pamata meritaja modelis ir piemerots plaukstas pamata apkartmeriem starp 13.5-21 cm.Man ir loti tievs augšdelms, un ta apkartmers iz mazaks par to, kurš ir noteikts standarta aprocei. Vai es varu izmantot plaukstas pamata tipa ierici, ja ta labi der manam augšdelmam?
 • Ne! Plaukstas pamata meritaji izmanto pavisam atškirigu merišanas proceduru, kura speciali domata cilveka plaukstas pamata fiziologiskajam ipatnibam. To nevar parnest uz augšdelmu, pat ja aproces izmers tam der.Vai man ir janovieto aproce tikai uz augšdelma, vai es varu novietot to uz citam vietam, tadam ka apakšdelms vai kaja?
 • Augšdelma ierices aproci drikst novietot tikai uz kreisas vai labas rokas augšdelma. Ludzu, parliecinieties, ka uz aproces noraditais apkartmers ir piemerots Jusu augšdelma apkartmeram.
 • Plaukstas locitavas ierices ir paredzetas tikai kreisajai plaukstas locitavai.
 • Pat, ja aproci ir iespejams novietot uz citam vietam, ieverojiet, ka šis ierices ir ipaši izveidotas augšdelmam vai kreisajai plaukstas locitavai, un citas vietas sniegs kludainus rezultatus.Kas notiks, ja es nenovietošu plaukstas pamata ierices aproci sirds limeni?
 • Ir loti svarigi, lai aproce butu izvietota sirds limeni merišanas laika. Tas ir grutak izdarams merot asinsspiedienu uz plaukstas pamata, un rezultata var dot nepareizus rezultatus. 10 cm augstak par sirds limeni nozime, ka rezultati bus noverteti 8 mmHg par zemu, bet 10 cm zem sirds limena - rezultati bus noverteti 8 mmHg par augstu!Cik ilgi man ir jagaida starp merijumiem?
 • Ja Jus velaties veikt vairakus merijumus pec kartas, Jums ir japagaida vismaz 15 sekundes starp diviem merijumiem.Es ieliku jaunas baterijas, bet pec aptuveni 50 merijumiem, tas bija jau tukšas. Vai tas ir normali?
 • Microlife asinsspiediena meritaji ir aprikoti ar baterijam ar ilgu darbibas laiku. Apstiprinats šo bateriju darbibas laiks ir aptuveni 800 izmantošanas reizes augšdelma modeliem un 400 izmantošanas reizes plaukstas pamata modeliem.
 • Ja Jus ielikat jaunas baterija, bet liekas, ka rezultati nav pareizi, ludzu, parbaudiet:
  • Kada tipa baterijas Jus ielikat – standarta baterijas vai baterijas ar ilgu darbibas laiku? Pat jaunam standarta baterijam darbibas laiks ir vairaki simti izmantošanas reizes!
  • Cik veca ir ši baterija? Ja baterija ilgi tika glabata, ta zaude savu jaudu.
  • Vai ta ir patiešam jauna baterija vai ta jau tika izmantota?
 • Bateriju var izmantot ari citam iericem (piemeram, modinatajs), kuru minimalais nepieciešamais spriegums ir mazaks, bet tas nevar izmantot asinsspiediena meritajiem, kuru minimalais lielums ir daudz augstaks.
 • Iss darbibas laiks var but ari baterijam, kuras var atkartoti uzladet, jo tadam pat pilnigi uzladetajam baterijam ir mazaka jauda neka tam, kuras nevar atkartoti uzladet!
 • Ekstensivs glabašanas laiks var ieverojami samazinat baterijas darbibas laiku.
 • Istabas temperatura (piemeram, zem 15°C) ari ietekme baterijas darbibas laiku – ieverojami samazina tas darbibas laiku!